Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema


Perspėjimo ir informavimo sistema

Gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams perspėti naudojamos nuotolinio centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos, kurios įrengiamos ant valstybinių įstaigų, ūkio subjektų, visuomeninės paskirties pastatų, gyvenamųjų namų arba bokštų (stulpų). 

Perspėjimo sistemos aparatūros priežiūros darbus atlieka asmenys, paskirti remiantis savivaldybių administracijų su ūkio subjektais, įstaigomis ar fiziniais asmenimis sudarytomis sutartimis. Priežiūros darbus kontroliuoja savivaldybių civilinės saugos darbuotojai.

Perspėjimo sistemos aparatūros priežiūrą sudaro: kasdienis patikrinimas, periodinė techninė priežiūra, periodinis patikrinimas, aparatūros remontas. Ši priežiūra atliekama vadovaujantis perspėjimo sistemos aparatūros techninės dokumentacijos reikalavimais dėl jos priežiūros ir eksploatavimo, aprašu ir kitais reikalavimais, susijusiais su perspėjimo aparatūros priežiūra ar jos eksploatavimu.

Perspėjimo sistemos aparatūros techninę priežiūrą ir remontą atliekantys darbuotojai privalo būti tinkamos kvalifikacijos ir turėti leidimus dirbti su elektros įrenginiais ir aukštalipių darbus, privalo būti susipažinę su perspėjimo sistemos priežiūros darbų ir patikrinimų atlikimo grafiku, perspėjimo sistemos aparatūros techninės priežiūros darbų aprašymais, darbų atlikimo tvarka, normatyvais.

Perspėjimo sistemai nustatyti organizaciniai ir techniniai reikalavimai, kurie yra privalomi ūkio subjektų, kitų įstaigų vadovams bei visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie turi teisę rengti, derinti, tvirtinti teritorijų planavimo detaliuosius planus ir statinių, pastatų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų projektus.

Yra patvirtintas ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašas:

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 „Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4202);

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-192 „Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4203);

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-206 „Dėl Ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 88-4689);

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-193 „Dėl Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4204).

Sirenos ir civilinės saugos signalai

Gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus naudojama perspėjimo sistema.

Perspėjimo sistemai nustatyti organizaciniai ir techniniai reikalavimai, kurie yra privalomi visiems fiziniams asmenims, kurie turi teisę rengti, derinti, tvirtinti teritorijų planavimo detaliuosius planus ir statinių, pastatų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų projektus.

Gyventojams perspėti naudojamos nuotolinio centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos, kurios įrengiamos ant valstybinių įstaigų, ūkio subjektų, visuomeninės paskirties pastatų, gyvenamųjų namų arba bokštų (stulpų).

Gyventojams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojami šie civilinės saugos signalai: įspėjamasis garsinis signalas ,,Dėmesio visiems“ ir įspėjamieji balsu skelbiami signalai ,,Cheminis pavojus“, ,,Radiacinis pavojus“, ,,Katastrofinis užtvindymas“, ,,Potvynio pavojus“, ,,Uragano pavojus“, ,,Oro pavojus“, ,,Perspėjimo sistemos patikrinimas“. 

Įspėjamasis garsinis signalas ,,Dėmesio visiems“ perspėja gyventojus apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę, perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo įjungti radiją ar televizorių ir išklausyti informaciją bei rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas.

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai ir rekomendacijos perduodami per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus.

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 „Dėl Perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4202).

 

 

.

Puslapis "Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema" atnaujintas 2014-05-22